Alle veelgestelde vragen

V: Wat is mediation?
A:

Heb je een conflict met een persoon, bedrijf of instantie en je komt er samen niet uit, dan kun je mediator inschakelen. Een mediator is opgeleid om je te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij zorgt ervoor dat je in vertrouwelijkheid en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. Mediators helpen partijen bij het vinden van een oplossing maar oordelen niet. Van belang bij mediation is dat partijen vrijwillig meewerken.

V: Wat zijn de voordelen van mediation?
A:
 • Mediation werkt sneller en is minder duur dan naar de rechter gaan. Je schakelt maar één mediator in en die kosten deel je met de andere partij.
 • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
 • Een mediator is geen advocaat. Hij is onpartijdig en geeft geen oordeel. Daarom komt ieders mening aan bod.
 • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen terug naar het verleden maar juist ook naar de toekomst.
V: Is mediation iets voor mij?
A:

In principe lenen alle conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het gaat om bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, ruzie met de buren, echtscheidingen, familieconflicten, consumentenzaken of een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Of mediation geschikt is voor jouw conflict hangt af hoe jij en de andere partij tegen het conflict aankijken. Mediation kan zeker een oplossing bieden als:

 • Er een snelle oplossing moet komen. Je wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter.
 • Beide partijen zelf invloed willen hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel je zelf over de uitkomst.
 • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden. Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of als je gaat scheiden en je hebt samen kinderen.
 • Je bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • Er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar je het conflict wel graag opgelost wilt hebben.
 • Je een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing niet alles voor je kan oplossen.

Mediaton werkt niet of minder goed als:

 • Een van de partijen absoluut geen mediation wil.
 • Er bij een van beide partijen geen ruimte of bereidheid is om te onderhandelen.
 • Er een rechterlijke uitspraak nodig is.
V: Wat kost mediation?
A:

Er zijn geen vastgestelde prijzen voor mediation. De kosten verschillen per mediator en hangen af van de duur en de aard van de mediation. In principe betalen beide partijen de helft van de kosten. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Om misverstanden te voorkomen is het goed om vooraf na te gaan welk uurtarief de mediator hanteert en welke werkzaamheden daaronder vallen. Vraag daarnaast of de mediator een schatting kan maken van de duur van de mediation.

Gesubsidieerde mediation
De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die je maakt voor mediation. Dit hangt af van je inkomen in je vermogen (ook dat van je partner). Deze vergoeding kun je niet zelf aanvragen. Dat doet de mediator voor je bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wil je weten of je voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering
Heb je een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij je verzekeraar of deze mediation vergoedt.

V: Hoe begin ik een mediation?
A:

Mediation op eigen initiatief
Willen jij en degene waarmee je een conflict hebt een mediationtraject starten, dan kun je zelf een mediator zoeken en een eerste afspraak maken. Dat kan snel en eenvoudig via de zoekoptie ‘vind een mediator’ (onderaan elke pagina) op deze website. Heb je een conflict met een organisatie, dan kan het zijn dat die organisatie een interne mediator inschakelt.

Doorverwijzing via de rechter
Heeft de rechter je doorverwezen naar mediation, dan wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk stopgezet zodat je kunt proberen het conflict alsnog via mediation op te lossen. Voor meer informatie over mediation naast rechtspraak kun je terecht bij de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof. Deze mediationfunctionaris kan al je vragen beantwoorden en helpt je een gekwalificeerde MfN-registermediator te vinden. Hij of zij zal ook de eerste afspraak bij de mediator voor je organiseren.

V: Hoe vind ik een gekwalificeerde mediator?
A:

Via de zoekoptie ‘vind een mediator’ (onderaan elke pagina) op deze website vind je eenvoudig en snel een mediator bij jou in de buurt. Alle mediators die via deze website getoond worden zijn inschreven in het MfN-register, een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.
Meer informatie over de MfN-registermediator vind je op www.mfnregister.nl.

V: Hoe verloopt een mediation?
A:

Mediationbijeenkomsten worden meestal gehouden op neutraal terrein, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. Een mediation bestaat uit verschillende fasen:

Kennismakings-/intakegesprek
De eerste bijeenkomst is een kennismakings- of intakegesprek. Tijdens dit gesprek legt de mediator uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. De mediator inventariseert welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd. Je krijgt allebei de gelegenheid om jouw kant van het conflict te vertellen.

Start mediation: ondertekenen mediationovereenkomst
Besluit je vervolgens de mediation te starten, dan teken je een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. Daarnaast verklaart de mediator in deze mediationovereenkomst dat je actief meewerkt aan de oplossing van het conflict en dat de mediator zelf geen enkel belang heeft bij de uiteindelijke oplossing voor het conflict.

Vervolgbijeenkomst(en)
Tijdens de mediationbijeenkomsten verzoekt de mediator beide partijen om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van iedere bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt een afspraak voor een volgende bijeenkomst. Sommige mediators maken gespreksverslagen, maar dat is niet verplicht. Na een aantal gesprekken is bekend hoe beide partijen tegen het conflict aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.

Oplossing bepalen
Als alle belangen in kaart zijn gebracht, dan is het punt bereikt dat je samen met de andere partij constructief op zoek gaat naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. De mediator kent verschillende technieken om jullie daarbij te helpen. Vervolgens toetst de mediator of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

Oplossing vastleggen in vaststellingsovereenkomst
Hebben beide partijen een oplossing gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die je hebt gemaakt staan beschreven. Het schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren zowel jij als de andere partij dat jullie je houden aan de afspraken.
Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

V: Wat als we niet tot een oplossing komen?
A:

Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan geeft de mediator aan te stoppen met de mediation. Ook wanneer je er zelf geen heil meer ziet, dan kun je stoppen met de mediation.

Heeft de rechter je doorverwezen en slaagt de mediation niet, dan wordt de gerechtelijke procedure opnieuw opgestart.

V: Ik twijfel aan de werkwijze van mijn mediator, wat kan ik doen?
A:

Alle mediators die via de zoekoptie ‘vind een mediator’ (onderaan elke pagina) op deze website getoond worden, staan ingeschreven in het MfN-register. Zij werken volgens de gedragsregels en het mediationreglement voor de MfN-registermediator. Hierin staat omschreven wat je van een mediator mag verwachten. MfN-registermediators vallen ook onder een klachtenregeling. Ga voor meer informatie over het MfN-register naar www.mfnregister.nl.

Stel mediator op de hoogte
Twijfel je aan de werkwijze van je mediator, stel hem of haar dan op de hoogte van je twijfel en/of de vragen die je hebt. In veel gevallen dan de mediator toelichten waarom hij of zij op een bepaalde manier handelt.

V: Ik ben het niet eens met een beslissing van UWV. Kan ik om een mediation vragen? En moet ik daarvoor betalen?
A:

Heb je een klacht of ben je het niet eens met een beslissing van UWV? Laat UWV dan weten waarom je denkt dat mediation voor jouw situatie geschikt is. Hiervoor bel je met je contactpersoon van Bezwaar en Beroep. Van hem of haar hoor je of er een mogelijkheid is voor mediation. UWV bekijkt ook altijd of een klacht of bezwaar geschikt is voor mediation. Mediation bij UWV kost je niets.

Ga voor meer informatie naar de website van UVW. 

V: Ik heb een meningsverschil met de gemeente. Kan mediation mij verder helpen?
A:

Heb je een geschil met de gemeente, dan kan mediation je helpen. Gemeenten gaan er steeds meer op over om bij een geschil contact te zoeken met de inwoner. Zoek ook zelf eerst contact met je gemeente bij een meningsverschil. Vaak kan die eerste stap al een oplossing bieden. Kom je niet tot een oplossing dan staat vaak een bezwaarprocedure open. Je kunt aan de gemeente altijd een mediation voorstellen.

Neem voor meer informatie contact op met jouw gemeente.

V: Is mediation wel geschikt om zakelijke geschillen op te lossen?
A:

Niet altijd, maar soms wel. Het grote voordeel van mediation is dat partijen in een vertrouwelijke sfeer kunnen proberen hun geschillen op te lossen. Hierbij is er voor de mediator een belangrijke rol weggelegd om te voorkomen dat geschillen verder escaleren, in tegendeel, dat die de-escaleren. Zelfs als een oplossing buiten bereik blijft, kan mediation er aan bijdragen dat partijen meer begrip voor elkaars standpunten en belangen krijgen. En vooral: anders dan in traditionele rechtspraak, houden partijen bij mediation de oplossing van hun geschillen en de uitkomst daarvan in eigen hand.

V: Is de rol van een mediator heel passief of kan hij zelf ook voorstellen doen die leiden tot een oplossing?
A:

De rol van de mediator is niet in steen gebeiteld. Hij is vrij om het mediationproces in overleg met partijen zo te organiseren als hem goeddunkt. Het is belangrijk dat de mediator daarbij goed in de gaten houdt wat de verwachtingen van partijen zijn. Wordt hem daarom gevraagd, al dan niet op zijn eigen initiatief, dan is het niet uitgesloten dat hij zelf ook oplossingsrichtingen suggereert. Hij kan dat bijvoorbeeld (ook) doen in een-op-eengesprekken. Maar uiteindelijk moeten de partijen zelf de oplossing wel volledig onderschrijven en ‘dragen’.

V: Is het mogelijk om bij mediation ook adviseurs te betrekken?
A:

Ja, dat is in zakelijke mediations vaak ook gewenst. Zij kunnen aanwezig zijn bij mediationbijeenkomsten, kunnen op de achtergrond meedenken en/of behulpzaam zijn bij het uitwerken van gemaakte afspraken. Zij moeten zich dan ook wel binden aan afspraken omtrent geheimhouding. Inmiddels hebben bijvoorbeeld steeds meer advocaten ervaring met mediation, en weten zij dat het vooral ook de bedoeling van mediation is om te voorkomen dat conflicten verder escaleren.

V: Wij zijn met ons drieën. Mijn broer is executeur en gaat akkoord met mijn voorstel ons door een gespecialiseerde MfN-nalatenschapsmediator te laten helpen. Mijn zus is daar tegen. Kunnen mijn broer en ik een mediation starten zonder mijn zus erbij?
A:

Het ligt voor de hand dat jullie het beste met z’n drieën rond de tafel kunnen gaan zitten. Weigert jullie zus daaraan mee te werken dan kun je, samen met je broer, met hulp van de mediator een voorstel maken voor de afwikkeling van de nalatenschap dat je aan jullie zus voorlegt. Is jullie zus het met bepaalde zaken niet eens dan kun je haar na overleg met je broer en de mediator alternatieven voorleggen of kun je een door jullie zus gedaan voorstel met je broer en de mediator bespreken. Dit is allemaal wat lastiger, maar ook op deze wijze kun je tot een gezamenlijke oplossing komen.

V: Mijn zuster en ik zijn het erover eens dat wij een mediator gaan inschakelen, zij heeft mij een naam genoemd, maar die vind ik nergens in het MfN-register. Wat moet ik doen?
A:

Sommige juridische aspecten kunnen later erg belangrijk blijken te zijn, wanneer de mediation onverhoopt mislukt. Daarom kun je het beste een MfN-registermediator inschakelen. Deze is als mediator opgeleid, heeft examens afgelegd en moet jaarlijks aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Een dergelijke mediator wordt periodiek t.a.v. de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening gecontroleerd. Voor erfeniskwesties kun je het beste een gespecialiseerde nalatenschapsmediator inschakelen.

Alle mediators die via de zoekoptie ‘vind een mediator’ op deze website worden getoond, zijn MfN-registermediator.

V: Mijn moeder heeft tegen mij gezegd dat zij begraven wil worden, maar mijn broers willen haar cremeren, er staat niets op papier en de relatie met mijn broers is slecht. Zij zeggen dat zij de beslissing wel nemen omdat zij in de meerderheid zijn. Hoe kan een mediator mij helpen?
A:

Als er niets is geregeld dan moeten alle beslissingen gezamenlijk genomen worden. Een meerderheid geldt daarbij niet. Je kunt een gespecialiseerde nalatenschapsmediator inschakelen en die vragen om contact met je broers op te nemen. Misschien kan de mediator tussen jullie drieën bemiddelen.

V: Als we tot een oplossing komen, wie zorgt er dan voor dan iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt?
A:

Dat is aan de betrokkenen zelf. De mediator zal er in de mediation bij het maken van afspraken op letten dat deze afspraken ook haalbaar en reëel zijn. Hij zal ook bespreken hoe ieder zich aan zijn afspraken zal houden, hoe ieder die kan borgen, en wat je doet wanneer een van betrokkene zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Wanneer de afspraken juridisch van aard zijn en op papier vastgelegd worden in een overeenkomst, dan heet dit een ‘vaststellingsovereenkomst’. Als men na het ondertekenen van dergelijke overeenkomst zijn afspraken niet nakomt, is het in eerste instantie goed nog eens met elkaar (en een mediator) aan tafel te gaan om te kijken waarom afspraken niet nagekomen worden en hoe dit opgelost kan worden. Als ook dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan men alsnog nakoming van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst vorderen bij een rechter.

V: Onze ruzie gaat over de erfscheiding/ waar de schutting mag staan/ of de boom wel of niet gekapt moet worden/ …… Kan de mediator in onze zaak dan ook een uitspraak doen over de rechten die wij hebben?
A:

Een mediator doet geen uitspraak over wie er wel of niet in zijn recht staat. Als het van belang is om tot een goede oplossing te komen, zal de mediator je wel aanraden om de juiste juridische informatie in te winnen over je situatie. Veel mediators hebben specifieke extra (juridische) kennis van zaken. Je kunt er voor kiezen een mediator te vragen die de (juridische) kennis heeft die betrekking heeft op jullie geschil. Deze mediator kan dan in de mediation ook de rechten en plichten van jou en je buren ter sprake brengen. Maar in iedere mediation blijft voorop staan dat de mediator met je in gesprek gaat over zowel jouw belangen, als die van je buren om samen tot een oplossing te komen waar iedere betrokkene zich in kan vinden. De mediator zal dus nooit uitspraak doen over wie ‘meer in zijn recht staat’.

V: Mijn buren zijn zo onredelijk, die willen vast niet normaal in gesprek. Is mediation dan wel een optie?
A:

Mensen reageren verschillend op elkaar en situaties. Zo ook je buren. Grote kans dat je buren in de conflictsituatie in eerste instantie heel onredelijk zijn of lijken, maar aan tafel met de mediator toch ook een andere houding laten zien. De mediator zal door middel van vragen en doorvragen iedere betrokkene zo veel mogelijk stimuleren om met een open houding aan tafel te zitten en open te staan voor een redelijk gesprek met de ander. In een mediation gaat het om de belangen en wensen van iedere betrokkene, dat zorgt ervoor dat veel mensen toch graag in alle mogelijke redelijkheid met elkaar het gesprek aan willen gaan; dan is de kans immers het grootst dat iedereen tevredener uit de mediation komt. De mediator zal zich inspannen om dat doel te bereiken.

V: Ik weet niet of ik wel met mijn buren aan één tafel kan zitten. Moet ik meteen met mijn buren in een gezamenlijk gesprek? Of kan de mediator ook met ons afzonderlijk praten en zoeken naar een oplossing?
A:

De mediator kan in overleg met jou en je buren, eerst apart met jullie in gesprek gaan en daarna bespreken of een gezamenlijk gesprek wel gewenst is. Als een gezamenlijk gesprek niet gewenst lijkt, maar je wel tot een oplossing wil komen en de mediator daar de mogelijkheid voor ziet, kan een mediator eventueel ‘pendelen’. Dit betekent dat de mediator jou en je buren steeds afzonderlijk spreekt om jullie verhalen naar elkaar over te brengen en te kijken of jullie zo toch dichter tot elkaar en tot een oplossing kunnen komen. Toch is in het algemeen – na een apart gesprek – een gezamenlijk gesprek wel gewenst en biedt dit ook de meeste kans op het komen tot een goede oplossing en afspraken.

V: Voor wiens rekening komen de kosten van een arbeidsmediation?
A:

Anders dan bij andere mediations  waar het gebruikelijk is dat partijen de kosten van de mediation delen, is het bij arbeidsmediations gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt. Uiteraard kan er ook een andere verdeling plaatsvinden.

V: Als we er niet uitkomen bij een arbeidsgeschil kan de arbeidsovereenkomst dan ook via mediation worden beëindigd?
A:

Als partijen hun onderlinge conflict niet weten op te lossen en er ook geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is, kunnen partijen, onder leiding van de mediator, proberen tot een afscheidsregeling te komen. Op dat moment wordt er ook wel gesproken van exitmediation. In zo’n geval zal de mediator ervoor zorgen dat partijen zich goed laten informeren en/of bijstaan door een jurist of advocaat. De afspraken over beëindiging worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waar beide partijen hun handtekening onder zetten. Deze overeenkomst is, zoals alle overeenkomsten, bindend.

V: Wie zitten er aan tafel bij een arbeidsmediation?
A:

Degenen die direct bij het conflict betrokken zijn, zitten aan tafel. Vaak zijn dat de werknemer en zijn direct leidinggevende. Tevens komen nog wel eens de HR-adviseur of, als het aankomt op juridische kennis, de advocaten. De mediator zal er op toezien dat er een zekere (machts)balans is. Dus niet: twee mensen van werkgeverszijde tegenover de werknemer in zijn eentje

V: Hoe verloopt officieel een scheiding na een mediation?
A:

Bij alle beëindigingen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uiteindelijk een advocaat nodig. Die zorgt voor een officiële aanvraag bij de Rechtbank waar, na de uitspraak van de rechter, een zogenoemde ‘beschikking’ wordt afgegeven.

De ex-partners tekenen vervolgens een ‘akte van berusting’ en de advocaat zorgt voor een inschrijving bij de Burgerlijke Stand (trouwens in de gemeente waar je getrouwd bent). Het lijkt eenvoudig, maar om een huwelijk goed af te sluiten, moet er veel geregeld worden. Dit kost tijd en vraagt inzet.Vaak komt er heftige ruzie tussen de partners en wordt het een vechtscheiding. Met langdurige gevolgen! Een mediator kan dat helpen voorkomen. Voor vragen over de juridische kant van een echtscheiding verwijzen wij u naar www.juridischloket.nl.

V: Hoeveel kost een echtscheiding los van de mediation?
A:

In ieder geval krijg je te maken met advocaatkosten, griffierechten en de kosten van een mediator. Advocaten hebben geen vaste tarieven. Een advocaat mag zelf beslissen welke financiële afspraken hij met je maakt. Vraag je advocaat daarom tijdens het eerste gesprek om een schatting van de kosten te geven. Een advocaat berekent voor zijn diensten meestal een tarief per uur (let op inclusief of exclusief btw).

Daarnaast zijn er kostenposten voor uittreksels en advieskosten (bijvoorbeeld van een belastingconsulent, accountant of fiscalist). De meeste rechtsbijstandverzekeringen sluiten echtscheidingsprocedures echter uit. Soms worden de kosten van een mediator wel vergoed. Voor lagere inkomens is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk voor zowel een mediator als een advocaat. Wil je weten of je voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Je kunt op drie manieren de scheidingskosten in de hand houden:

 • door eerst een mediator in te schakelen in plaats van meteen allebei een advocaat in de arm te nemen.
 • door samen afspraken te maken en samen één advocaat te nemen om een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in te dienen.
 • door samen afspraken te maken en af te spreken dat één van jullie beiden het echtscheidingsverzoek indient en de ander daartegen geen verweer voert. Ook dan is geen tweede advocaat nodig.